Salg og plantning af træer

Vi yder rådgivning i forbindelse med beplantning. Hvilke planter og træer egner sig til området? Hvordan udvikler de sig over tid? Hvordan skal de passes undervejs? Det er her vores lange erfaring med grønne områder er din fordel. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på dette.

Selv hvis planteforholdene er vanskelige og planten/træet er så store, at de kun kan transporteres maskinelt, er vi det rigtige valg til opgaven. Vores professionelle gartnere har mange års erfaring og udfører opgaven efter fagets normer om kvalitetsarbejde og grundigt håndværk.

Det vigtigste er at vælge de bedste og sundeste træer, ellers risikerer man, at de dør. Skal de nyplantede træer fæste rod og trives, kræver det planlægning. Vi sørger for, at træet bliver holdt i den korrekte vækstposition ved hjælp af remme og pæle. Når vi har plantet træerne, får I en vejledning i, hvordan træerne skal passes de første 3 år. Vores 3-årige vækstgaranti er dog betinget af, at vi står for vanding af træerne. Pælene fjernes, når træet står fast, det vil sige senest 3 år efter plantning. Træerne bør ikke beskæres de første 2 år efter plantning.

Typiske spørgsmål, vi får fra vores kunder vedr. plantning:

Hvad er gode vækstforhold?
Før plantning undersøger vi røddernes mulighed for udvikling og planlægger eventuelle forbedringer. Plantehullets udformning har stor betydning. Mængden af god muldjord er afgørende for, hvor længe træet lever. Rødderne ånder og vil som regel udbrede sig vandret under jordoverfladen, hvor jorden er iltrig og porøs. Rødderne vokser ikke ind i stabilgrus eller komprimeret lerjord. Det er vigtigt at træet får gode vækstforhold især i etableringsfasen, som er de første 3 år efter omplantningen.

Hvad er god muldjord?
Muldjord er en god blanding af sand, ler og organiske stof såsom humus, der er dannet ved nedbrudte planterester. Jorden skal være porøs og have en god krummestruktur. En god krummestruktur betyder, at jorden sikrer et godt fæste for træernes rødder. Desuden er krummestrukturen medvirkende til at holde på vand, mineraler og næringsstoffer, så jorden er mere stabil overfor udtørring og udvaskning af næringsstoffer. Samtidig sikrer krummestrukturen, at jorden forbliver porøs, så der kan trænge luft ned i de øverste jordlag og overskydende vand kan ledes væk. Derved fås de bedste forhold for mikroorganismer og regnorme, der sikrer et godt liv og omsætning i jorden.

Hvordan passer vi træet bedst og får vi en vandings- og pasningsanvisning?
I første vækstsæson fra d. 15. april til d. 15. oktober vandes én gang om ugen. I samme periode året efter vandes hver anden uge. Hvis der tredje år efter plantningen kommer tørke, skal der også vandes det år. Vand planteområdet godt op, så det sikres, at vandet siver ned til de dybe rødder, som typisk ligger i 50-80 cm nede. Brug gerne drypslange, vandings-pose eller lign. og sørg for, at vandet siver dybt nok ned.

Udover at rødder har brug for vand, så har rødder også brug for ilt. Derfor er det vigtigt, at luftporrerne i jorden ikke er vandmættede hele tiden, hvilket betyder at jorden skal tørre ud mellem vandingerne. Derfor er ovenstående anvisning vejledende og skal justeres efter nedbørsmængde.

Skal træet have gødning?
I april og juni andet år efter omplantningen gødes med NPK 22 3 6 tørt gødningsgranulat med høj kvælstof procent og lavt klorindhold. Drys gødningskuglerne jævnt ud over hele rodzonen og ram ikke plantens blade eller nåle.

Pasning generelt?
De første 3 år efter plantningen holdes det nygravede område omkring plantestedet fri for øvrig beplantning, ukrudt, græs m.v. Især græsrødder er aggressive. For at holde området ukrudtsfri, kan der udlægges løvflis/barkflis (max 10 cm). Hvis der udlægges flis, skal der gødes ekstra i forhold til tidligere anvist. Ukrudtsdug, skærver m.v. er også en mulighed.

Hvis der ved plantningen blev opsat opbindingspæle skal de fjernes, når planten står fast, senest 3 år efter plantning. Juster opbindingen løbende, så de sidder stramt dog uden at skade stammen. Hvis der er opsat vandingspose, skal den fjernes efter 2-3 år. Vandingsposen skal jævnligt rystes og evt. gennemskylles, da huller kan kalke til.

Planten skal ikke beskæres de første 3 år efter plantningen – det er vigtigt at planten koncentrerer sig om at udvikle rødder og ikke beskæringssår. Døde kviste er en undtagelse. Efterfølgende beskæres i sensommeren, hvis nødvendigt. En god regel er kun at klippe, ikke save. Hvis du saver kan beskæringssåret blive for voldsomt.

For at mindske voldsomme angreb af skadedyr er det en god ide ikke at lade det nyplantede træ stå alene på en nyslået græsplæne. De nyttedyr (mariehøns, fluer m.v.) som spiser skadedyrene (bladlus, larver m.v.) lever i højt græs, bede og buske, hvor de kan gemme sig. Så det gælder om at byde nyttedyrene (også fuglene) indenfor, så haven kan komme i en biotopisk balance. Hvis dette ikke er muligt, kan skadedyrene generes med en vandstråle, en kost eller fjernes med håndkraft.

For boligselskaber er der en ekstra dimension, nemlig vores direkte kontakt til beboerne. Når vi arbejder for dit boligselskab, er det altid i direkte dialog med beboerne i samarbejde med ejendomsinspektøren/bestyrelsen.

Vores uddannede personale kender betydningen af god kommunikation og dialog med de mennesker, hvis dagligdag vi har indflydelse på.

Vi hjælper dig med at fremhæve ejendommens grønne miljø ved at lave en flot og enkel tilplantning af de grønne arealer. En nem og billig måde at gøre det på, er ved plantning af træer og bunddække, som er nemme at vedligeholde.

Vi er medlem af Dansk Træpleje Forening.
Øernes Træfældning har orden på alle forsikringsforhold.
Vores konsulent kan foreslå en løsning og give et uforpligtende tilbud på netop din opgave.

Kontakt os her